top of page

regulamin

Szkoły Pływania NEMO

 

Regulamin uczestnictwa na zajęciach nauki i doskonalenia pływania Szkoły Pływania NEMO, określa zasady uczestnictwa w zajęciach pływania – grupowych i indywidualnych organizowanych przez Szkołę Pływania NEMO,  zasady płatności i warunki uczestnictwa w zajęciach oraz inne kwestie w nim określone.

 

Zajęcia organizowane przez Szkołę Pływania NEMO odbywać się będą na:

 

 • Międzyosiedlowy Basen Miejski we Włocławku ul. Wysoka 12

 • Kryta Pływalnia Delfin we Włocławku ul. Chopina 10

 

 

 1. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po zarejestrowaniu się w aplikacji ActiveNow i  opłaceniu zajęć.

 2. Cena zajęć wynosi 45 zł i obejmuje: wstęp na basen, rezerwację toru, opiekę instruktora.

 3. Zajęcia dla dzieci i dorosłych trwają 45 min.

 4. Opłatę dokonujemy z góry za miesiąc lub za kurs w zależności od ustaleń z instruktorem.

 5. Opłaty za kurs przyjmowane są gotówką na pierwszych zajęciach lub w formie przelewu na rachunek bankowy szkoły pływania ( 61 1240 1981 1111 0011 3044 1040 Bank Pekao) lub w aplikacji ActiveNow, najpóźniej do 10-ego danego miesiąca. W tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko dziecka, oraz dzień zajęć   (np. Jaś Kowalski,  Wtorek ) .

 6. Brak opłat skutkować będzie brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach.

 7. 1 miesięczne opóźnienie w płatnościach skutkować będzie skreśleniem uczestnika z listy.

 8. Istnieje możliwość odrobienia zajęć , po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności poprzez aplikację ActiveNow najpóźniej 24 godziny przed absencją. Termin odrobienia należny ustalić indywidualnie przez platformę ActiveNow, w ciągu 4 tygodni od dnia nieobecności, W przypadku niestawienia się na umówiony termin i niezgłoszenia nieobecność możliwość odrabiania przepada bezpowrotnie.

 9. Za nieobecności podczas kursu pieniądze nie będą zwracane. Niewykorzystane zajęcia nie przechodzą na następny miesiąc, ani następny kurs.

 10. Jeżeli uczestnik rezygnuje z kursu podczas jego trwania, otrzyma on zwrot pieniędzy za niewykorzystane dni, licząc od dnia zgłoszenia rezygnacji, np. uczestnik opłacił z góry za 4 zajęcia kwotę 180 zł, na 1 zajęciach był, na 2 zajęciach był nieobecny, ale zgłosił 1 dzień wcześniej nieobecność, dzień przed 3 zajęciami zgłasza rezygnację. W takiej sytuacji zgodnie z prawem przysługuje mu zwrot pieniędzy za 3 i 4 zajęcia, tj. kwota 90 zł. Za zajęciach 2 na których nie był, nie przysługuje zwrot pieniędzy, gdyż rezygnacja nastąpiła po tych zajęciach. Przysługuje mu natomiast prawo do odrobienia zajęć w ciągu 4 tygodni od zgłoszenia nieobecności.

 11. Rezygnacji z zajęć można dokonać pisemnie, telefonicznie pod nr 669697572 oraz mailowo pod adresem: nemowloclawek@gmail.com

 12. Uczestnik zajęć we własnym zakresie, powinien skonsultować się ze swoim lekarzem i sprawdzić czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach na basenie. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność. Osoby uczestniczące w zajęciach lub opiekun prawny dziecka deklarują, że są zdrowe i nie posiadają żadnych przeciwwskazań do pływania i przebywania w wodzie.

 13. Każdy uczestnik kursu musi zapoznać się i przestrzegać regulaminu basenu/pływalni na którym odbywają się zajęcia nauki pływania.

 14. Uczestnicy kursu zobowiązani są do stosowania się do poleceń instruktorów oraz ratowników.

 15. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego zajęcia jest zabronione.

 16. Szkoła Pływania  odpowiada za dzieci tylko i wyłącznie w czasie trwania zajęć. Przed lekcją i po jej zakończeniu za dzieci odpowiadają rodzice (opiekunowie).

 17. Szkoła Pływania

 18. Każdy uczestnik winien mieć strój kąpielowy, klapki, okulary do pływania oraz ręcznik.

 19. Do szatni można wejść na 7 min przed zajęciami i opuścić ją 5 min po zakończeniu lekcji.

 20. Rodzice lub opiekunowie nie wchodzą na hale basenowa. Dzieci zostaną odebrane i odprowadzone przez instruktorów pod prysznic do szatni.

 21. Rodzice mogą przebywać na hali basenowej i korzystać z basenu w trakcie trwania zajęć nauki pływania wyłącznie po opłaceniu biletu wstępu na basen w kasie.

 22. Jeżeli rodzice chcą po zajęciach zostać z dzieckiem na basenie, należy po lekcji nauki pływania podejść do KASY i ,,wybić”  kluczyk dziecka z nauki pływania i nabić na nowo lub zgłosić to u instruktora.

 23. Po przekroczeniu czasu nauki pływania + dodatkowego czasu technicznego, w sumie 67 min  rodzic zobowiązany jest do opłacenia w kasie basenu dodatkowej opłaty za przekroczenie czasu nauki pływania, według obowiązującego cennika Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego i Pływalni Delfin( 30 gr za min.).

 24. Za rzeczy pozostawione w szatni organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 25. Za zgubiony kluczyk do szafki z rzeczami pobierana jest opłata w kasie Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego lub Pływalni Delfin, w przypadku odnalezienia się kluczyka opłata jest zwracana.

 26. Zajęcia mogą być fotografowane, filmowane oraz publikowane na serwisach Facebook oraz Instagram. Jeżeli uczestnik nie wyraża zgody na publikacje wizerunku, należy poinformować o tym organizatora pisemnie, telefonicznie pod nr 669697572 lub mailowo pod adresem nemowloclawek@gmail.com.

 27. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, również z przyczyn od niego nie zależnych. Zajęcia te wówczas mogą zostać odrobione w innym terminie po wcześniejszym ustaleniu go z kierownikiem basenu. Jeżeli jednak będzie to nie możliwe opłata za te zajęcia przechodzi na następny miesiąc.

 28. Wszystkie informację o zajęciach (zmiana godzin, terminów, odwołanie zajęć) będą publikowane na bieżąco na naszym profilu na Facebooku oraz w wiadomościach e-mail na podany w zgłoszeniu adres.

bottom of page